མགར་རྩེ་ཚོ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་སློབ་ཁྲིད་ཐོག་ཁང་གསར་བ་ཞིག་བཞེངས་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱས་པ།
  ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གིས་ཁྱེད་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ། དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ 2022 ལོའི་ཟླ 9 ཚེས 25 རེས་གཟའ་ཉི་མ་ཡིན། དྲ་གནས་ཉར་ཚགས།  གཙོ་ངོས་སུ་འགོད་པ། འདི་ནས་ང་དང་གླེང་མོལ་བྱ།
གཙོ་ངོས།
སློབ་གསོ།
ཆོས་ལུགས།
ཀུན་འདུས།
རྩོམ་རིག
དམངས་སྲོལ།
རྒྱུན་ཤེས།
ལོ་རྒྱུས།
མི་སྣ།
ཐོན་མི།
སྐད་འཇོག་ས།
ཕྱོགས་སྟོན། གཙོ་ངོས།» གཙོ་ངོས།» སློབ་གླིང་གསར་འགྱུར། »མགར་རྩེ་ཚོ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་སློབ་ཁྲིད་ཐོག་ཁང་གསར་བ་ཞིག་བཞེངས
མགར་རྩེ་ཚོ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་སློབ་ཁྲིད་ཐོག་ཁང་གསར་བ་ཞིག་བཞེངས་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱས་པ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ།  བན་ཤུལ་འཇམ་དབྱངས། སྤེལ་དུས 2018-07-13ལྟ་ཀློག (18129)རྩོམ་ཁུངས: ངེད་དྲ་བ།པར་འདེབ།

རྭ་རྒྱ་དགོན་པའི་ལྷ་སྡེ་མགར་རྩེ་ཚོ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་གླིང་དུ་སློབ་ཁྲིད་ཐོག་ཁང་གསར་བ་ཞིག་བཞེངས་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱས་སོང་།

   2018.7.13 ཉིན་རྭ་རྒྱ་དགོན་པའི་ལྷ་སྡེ་མགར་རྩེ་ཚོ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྤྱི་བ་རྣམ་པ་དང་སྡེ་དཔོན་རྒན་གཞོན་སོགས་མགར་གོང་ཞོལ་གཉིས་ཀྱི་མི་སྣ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་དུ་ཡོང་སྟེ། གླིང་སྟོད་སྨད་གཉིས་ཀྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་ཞིབ་ལྟ་བྱས་ཤིང་སློབ་ཁང་གིས་མི་འདང་བ་དང་སློབ་ཁང་རྙིང་ཧྲིལ་དུ་གྱུར་བའི་དཀའ་ཁག་ལ་དམིགས་ཏེ་སློབ་ཁང་སུམ་ཐོག་ཅན་ཞིག་བཞེངས་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་སོང་། སློབ་ཁྲིད་ཐོག་ཁང་དེར་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་ཉིས་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་རེད།

  ཆུ་ཚོད་བཞི་ཡས་མས་སུ་མགར་རྩེའི་འཐུས་ཚབ་མི་སྣ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཐོག་མར་གླིང་སྨད་དུ་ཡོང་སྟེ་སློབ་གྲྭ་སྤྱིའི་ཁོར་ཡུག་དང་མལ་ཁང་དང་། སློབ་ཁང་སོགས་རེ་རེར་བལྟས་ཤིང་སློབ་དཔོན་འཇིགས་མེད་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་སྣེ་ལེན་དང་མཚམས་སྦྱོར་ཞིབ་མོ་གནང་།
དེ་རྗེས་ཨ་མྱེས་ཁྲ་རྒན་རིག་གནས་ཁམས་བསང་གླིང་ནས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཤིང་། སློབ་དཔོན་འཇིགས་མེད་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་སློབ་གྲྭའི་མི་ལོ་ཉི་ཤུའི་ཀྱག་ཀྱོག་གི་བརྒྱུད་རིམ་གསལ་བཤད་གནང་བར་ཀུན་ལ་ཡིད་འགུལ་ཚད་མེད་ཐེབས།  མགར་རྩེའི་འཐུས་མི་མང་བོས་ཀྱང་གཏམ་བཤད་རིམ་པར་གནང་། མཐར་འཚོགས་འདུའི་སྟེང་སློབ་གྲྭར་སློབ་ཁང་སུམ་ཐོག་ཅན་ཞིག་བསྐྲུན་རྒྱུར་གྲོས་མཐུན་བྱུང་། མཐར་དགེ་རྒན་དང་ལས་བཟོ་རྣམས་ཀྱང་ཡིད་འགུལ་ཐེབས་ཏེ་ཁོང་རྣམ་པར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུས་ཤིང་ཡིད་ཆེས་དང་དགའ་སྤྲོའི་ངང་སྐྱེལ་མ་བྱས།

རྭ་རྒྱ་དགོན་པའི་ལྷ་སྡེ་མགར་རྩེ་ཚོ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྡེ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་མི་སྣ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་སློབ་མའི་ཉལ་ཁང་སོགས་ལ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་བ།

གླིང་སྟོད་སྨད་གཉིས་ཀྱི་སློབ་ཁང་དང་མལ་ཁང་སོགས་ཀྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་བཞིན་པ།

སློབ་མའི་ཉལ་ཁང་སོགས་ལ་གཟིགས་རྗེས་སྡེ་བའི་འཐུས་ཚབ་མི་སྣས་བསམ་ཚུལ་གསུངས་པ།


སློབ་ཁང་གིས་མི་འདང་བ་དང་སློབ་ཁང་རྙིང་ཧྲིལ་དུ་གྱུར་བའི་དཀའ་ཁག་ལ་དམིགས་ཏེ་ཆེད་ཕེབས་ཡོངས་ཀྱིས་སློབ་ཁང་སུམ་ཐོག་ཅན་ཞིག་བཞེངས་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་པ།

མ་འོངས་པར་བཞེངས་འཆར་ཡོད་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོག་ཁང་གི་བཟོ་སྐྲུན་འཆར་གཞིའི་འདྲ་པར།

ཐེངས་འདིར་ཆེད་ཕེབས་ཀྱི་འཐུས་ཚབ་མི་སྣའི་མཉམ་པར།

གསར་འགོད་པ། བཟོད་པ་བཟང་བོ།


སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། སློབ་གྲྭའི་དབུ་བཞུགས་ལྷན་ཚོགས།
གཙོ་སྐྱོང་བ་དང་དོ་དམ་པ། ཁཱ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།
ཞིབ་དཔྱད་པ། འོད་ཟེར་བཟང་བོ། སྦྲ་ནག་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། འབའ་སྣང་གྲོལ། བསོད་ནམས་རབ་སྣང་། འཕྲིན་ལས་ཉི་མ། བན་ཤུལ་འཇམ་དབྱངས་ཡེ་ཤེས། དམ་ཆོས་ཕུན་ཚོགས།

འདྲེན་བཀོལ:
61.4K

  དཔྱད་གཏམ ( 6 )ཡོད།
དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་ས།
སྤེལ་མཁན། བཤེར་གྲངས། 41s7 བཤེར་གྲངས་ཁ་སྐོང་བྱོས།ཡིག་འབྲི་བཞི་ལས་མང་མི་རུང་།ཡིག་འབྲི་བཞི་ལས་ཉུང་མི་རུང་།
ནང་དོན་བྲི་རོགས། ཡིག་འབྲི་གསུམ་ལས་ཉུང་བ་སྤེལ་མི་རུང་།ཡིག་འབྲི་སུམ་སྟོང་ལས་མང་བ་སྤེལ་མི་རུང་།
ནང་དོན་ཡིག་འབྲི་སུམ་སྟོང་ལས་བརྒལ་མི་རུང་། བྲིས་ཟིན་ཡིག་འབྲི།      
 
  མགར་རྩེ་ཚོ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་སློབ་ཁྲིད་ཐོག་ཁང་གསར་བ་ཞིག་བཞེངས་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱས་པ།   སྤེལ་མཁན།: སེང་ཆེན། སྤེལ་དུས:2018/10/1
ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་གསེར་གྱི་ནོར་བུའི་རོགས་སྐྱོར་ལ་བཀའ་དྲིན་ཞུ་བ་དང་ཤེས་རིག་སློབ་གྲྭའི་འོད་སྟོང་འབར་བའི་མདུན་ལམ་ལ་བར་ཆད་མེད་པར་སྨོན།
  མགར་རྩེ་ཚོ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་སློབ་ཁྲིད་ཐོག་ཁང་གསར་བ་ཞིག་བཞེངས་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱས་པ།   སྤེལ་མཁན།: རྟ་ནག་གྲགས་པ། སྤེལ་དུས:2018/7/14
རྗེས་སུ་ཡི་རང་། འདི་ལྟ་བུའི་ཚོ་སྡེ་དག་ གི་ངོ་སོ་བསྟོད།
  མགར་རྩེ་ཚོ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་སློབ་ཁྲིད་ཐོག་ཁང་གསར་བ་ཞིག་བཞེངས་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱས་པ།   སྤེལ་མཁན།: ལྕགས་ཐར་ཚེ་རིང་། སྤེལ་དུས:2018/7/14
བཀའ་ངྲིན་ཆེ།
  མགར་རྩེ་ཚོ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་སློབ་ཁྲིད་ཐོག་ཁང་གསར་བ་ཞིག་བཞེངས་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱས་པ།   སྤེལ་མཁན།:  སྤེལ་དུས:2018/7/14
ས་གནས་ཀྱི་སློབ་གྲྭའི་གནས་སྟངས་ལ་རྟོག་ཞིབ་སྒོས།གནད་འགག་གི་དཀའ་ཁག་སེལ་བར་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ།
  མགར་རྩེ་ཚོ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་སློབ་ཁྲིད་ཐོག་ཁང་གསར་བ་ཞིག་བཞེངས་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱས་པ།   སྤེལ་མཁན།: བསྟན་འཕེལ་ཚེ་རིང་གིས། སྤེལ་དུས:2018/7/14
ཁོང་རྣམ་གྱི་བསམ་བློར་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བྱེད།
  མགར་རྩེ་ཚོ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་སློབ་ཁྲིད་ཐོག་ཁང་གསར་བ་ཞིག་བཞེངས་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱས་པ།   སྤེལ་མཁན།: འབའ་བུ་ཉི་གཞོན། སྤེལ་དུས:2018/7/14
གཏམ་བཟང་ཟེར་བ་དེ་རེད། བུ་ཁྱེད་འདྲ་ཡོད་ན་ངོ་སོ་བསྟོད།
  པར་ངོས1/1 པར་ཡོད།
ལྟ་ཀློག་གྲངས་ཀ
13459710
 
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།    ཁ་པར།  15283703999    E-mail:QQ:516617821
པར་དབང་རྭ་རྒྱ་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་ལ་དབང་།