མཐར་ཕྱིན་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་གཉིས་པ།
  ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གིས་ཁྱེད་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ། དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ 2022 ལོའི་ཟླ 6 ཚེས 27 རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཡིན། དྲ་གནས་ཉར་ཚགས།  གཙོ་ངོས་སུ་འགོད་པ། འདི་ནས་ང་དང་གླེང་མོལ་བྱ།
གཙོ་ངོས།
སློབ་གསོ།
ཆོས་ལུགས།
ཀུན་འདུས།
རྩོམ་རིག
དམངས་སྲོལ།
རྒྱུན་ཤེས།
ལོ་རྒྱུས།
མི་སྣ།
ཐོན་མི།
སྐད་འཇོག་ས།
ཕྱོགས་སྟོན། གཙོ་ངོས།» གཙོ་ངོས།» མཐར་ཕྱིན་འོས་སྦྱོར། »མཐར་ཕྱིན་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་གཉིས་པ།
མཐར་ཕྱིན་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་གཉིས་པ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ཨ་བུ་འབྲོང་། སྤེལ་དུས 2015-07-16ལྟ་ཀློག (2136)རྩོམ་ཁུངས: ངེད་དྲ་བ།པར་འདེབ།

༄༅།།གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དངུལ་བསྡུ་ལེན་རེའུ་མིག

                      སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ།

ཨངརིམ།

མཚན།

ཕ་ཡུལ།

ཚོགས་དངུལ།

གསལ་བཤད།

ཨ་རིག་བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ།

ཨ་རིག

 

མ་འབྱོར།

ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར

བླ་བྲང་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་།

༣༤༠

འབྱོར་ཟིན།

ངག་དབང་དགེ་ལེགས།

རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རྫོང་།

༣༤༠

འབྱོར་ཟིན།

ངག་དབང་ཐོགས་མེད།

ཐེ་བོ།

 

མ་འབྱོར།

དབང་གྲུབ་ཚེ་རིིང་།

མཚོ་ཤར་ཁུལ་དཔའ་ལུང་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར

ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ།

རྔ་བ་ཁུལ་ཁྱུང་མཆུ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

མགར་པད་མ།

རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རྫོང་།

༣༤༠

འབྱོར་ཟིན།

པད་མ་འབུམ་སྐྱབས།

རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྩེ་ཁོག་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༡༠

བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་ཆུང་།

མགོ་ལོག་ཁུལ་གཅིག་སྒྲིལ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༡༡

བཛྲ་སངས་རྒྱས།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་།

༣༤༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༢

ཚེ་པོ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་གཅིག་སྒྲིལ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༡༣

ཚེ་དཔག་སྐྱབས།

རྨ་ལྷོ།

 

མ་འབྱོར།

༡༤

ཚེ་རིང་མགོན།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་གངས་རི།

༤༤༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༥

ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་གཅིག་སྒྲིལ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༡༦

ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་རྒན་གྱ།

 

མ་འབྱོར

༡༧

ཚུལ་ཁྲིམས་ཉི་མ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་གཅིག་སྒྲིལ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༡༨

མཛོད་ཚུལ་ཁྲིམས།

མདོ་ལྷོ།

 

མ་འབྱོར།

༡༩

ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན།

རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྩེ་ཁོག་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར

༢༠

ཟླ་ཡག

དཀར་མཛེས་ཁུལ་སྡེ་དགེ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༢༡

ཙ་ཡས་སངས་རྒྱས།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༢༢

བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་ཆེ།

རྨ་ལྷོ།

༣༤༠

འབྱོར་ཟིན།

ཨངརིམ།

མཚན།

ཕ་ཡུལ།

ཚོགས་དངུལ།

གསལ་བཤད།

༢༣

བསྟན་འཛིན་སྦྱིན་པ།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་ཅོ་ནེ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༢༤

བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་དགའ་བདེ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར

༢༥

ཐེ་བོ་འཇིགས་མེད།

ཐེ་བོ།

 

མ་འབྱོར།

༢༦

གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོ།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༢༧

དོན་གྲུབ་རྒྱལ་ཆེ།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་།

༣༤༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༨

དོན་གྲུབ་རྒྱལ་ཆུང་།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༢༩

དགེ་འདུན་ཡེ་ཤེས།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར

༣༠

སྐལ་བཟང་འབུམ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་དགའ་བདེ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༣༡

སྐལ་བཟང་དོན་གྲུབ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༣༢

སྐལ་བཟང་སྨོན་ལམ།

མདོ་ལྷོ།

 

མ་འབྱོར

༣༣

དཀོན་མཆོག་བསམ་གཏན།

རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༣༤

རྟ་ནག་བསྟན་ཁོ།

གསེར་ཆེན་རྫོང་རྟ་ནག་ཡུལ་ཚོ།

 

མ་འབྱོར།

༣༥

འཇིགས་མེད་འཕྲིན་ལས།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་བྲག་དཀར་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༣༦

འཇམ་དབྱངས་བསོད་ནམས།

རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༣༧

འཇམ་དབྱངས་འོད་མཆོག

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་བྲག་དཀར་རྫོང་།

༣༤༠

འབྱོར་ཟིན།

༣༨

གཅོད་པ་རྒྱལ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༣༩

ཅོ་ནེ་ཤེས་རབ།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་ཅོ་ནེ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༤༠

མཁར་འབུམ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་།

༤༤༠

འབྱོར་ཟིན།

༤༡

མཁའ་ཁྱབ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་གཅིག་སྒྲིལ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༤༢

ཁོ་ཚེ་བསོད་དཔལ།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༤༣

བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

མཚོལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར

༤༤

བློ་བཟང་ཆོས་གྲགས།

མཚོ་ལྷོ།

 

མ་འབྱོར།

༤༥

ལམ་བཟང་།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་བྲག་དཀར་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༤༦

ལུང་རྟོགས་དགེ་འཕེལ།

མཚོ་ཤར་ཁུལ་དཔའ་ལུང་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར

༤༧

བློ་བཟང་ནོར་བུ།

དཀར་མཛེས་ཁུལ་ལི་ཐང་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

ཨངརིམ།

མཚན།

ཕ་ཡུལ།

ཚོགས་དངུལ།

གསལ་བཤད།

༤༨

བློ་བཟང་།

དཀར་མཛེས་ཁུལ་ལི་ཐང་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༤༩

མ་ཅིག་སྐྱབས།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༥༠

རྨ་ཆུའི་སྦྱིན་པ།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༥༡

སོག་པོ་སྐལ་བཟང་།

ནང་སོག

 

མ་འབྱོར།

༥༢

སྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས།

མདོ་ལྷོ་ཅོ་ནེ་རྫོང་ཁྱ་དགེ།

 

མ་འབྱོར།

༥༣

ནོར་བུ་རྒྱལ་མཚན།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་བྲག་དཀར་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༥༤

ཕག་མོ་ཚེ་རིང་།

མཚོ་ཤར་ཁུལ་དཔའ་ལུང་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༥༥

ཐེ་བོ་བསོད་ནམས།

ཐེ་བོ།

 

མ་འབྱོར།

༥༦

ཆོས་སྐྱོང་སྐྱབས།

མདོ་ལྷོ།

 

མ་འབྱོར།

༥༧

རྒྱ་བཟའ་ཆོས་སྐྱོང་།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༥༨

ཅོ་ནེ་རབ་བརྟན།

མདོ་ལྷོ་ཅོ་ནེ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༥༩

ས་དམར་ཤེས་རབ།

མདོ་ལྷོ་ཅོ་ནེ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༦༠

གསེར་བཟང་དྲི་མེད།

རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༦༡

ལེགས་བཤད་མཐུ་སྟོབས།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གསེར་ཆེན་རྫོང་།

༣༤༠

འབྱོར་ཟིན།

༦༢

སྟོང་བསམ་གཏན།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༦༣

སངས་རྒྱས་མཁར།

མདོ་ལྷོ།

 

མ་འབྱོར།

༦༤

བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ།

དཀར་མཛེས་ཁུལ་ལི་ཐང་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༦༥

གསུང་རབ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་།

༣༤༠

འབྱོར་ཟིན།

༦༦

བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༦༧

ཐུབ་བསྟན་ནམ་མཁའ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་དགའ་བདེ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༦༨

མཐོང་དགའ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་དགའ་བདེ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༦༩

བན་དེ་བསོད་ནམས།

མཚོ་ཤར་ཁུལ་དཔའ་ལུང་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༧༠

ཕྱག་རྡོར།

རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༧༡

ཤེས་རབ་ཀུན་གསལ།

རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༧༢

བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

ཨངརིམ།

མཚན།

ཕ་ཡུལ།

ཚོགས་དངུལ།

གསལ་བཤད།

༧༣

ཙ་ཡས་བསོད་ནམས།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༧༤

ཙ་ཡས་འཇིགས་མེད།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༧༥

འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་དགའ་བདེ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༧༦

བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༧༧

པད་མ་ཚེ་རིང་།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་།

༣༤༠

འབྱོར་ཟིན།

༧༨

བསྟན་འཛིན་སེང་གེ

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་ཀླུ་ཆུ་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  སློབ་མ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་མ་ཡུམ་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་བཀའ་དྲིན་མཚོན་བྱེད་དུ་ལོ་རེ་བཞིན་འདི་ལྟར་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་ཏེ་སློབ་གྲྭའི་བྱ་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཁྱེད་ཅག་གི་ལྷག་བསམ་དཀར་བོ་ནམ་ཡང་ཉམས་པ་མེད་པར་ཁ་བ་གངས་ཅན་པའི་ཡུལ་གྲུ་ལས་བརྒལ་ཏེ་འཛམ་གླིང་གི་ཐ་གྲུ་ཡངས་པོར་ཁྱབ་པའི་སྨོན་འདུན་སྙིང་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། ཞེས་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་དགེ་སློབ་ལས་བཟོ་བ་ཡོངས་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་ཉིས་སྟོང་བཅོ་ལྔ་ལོའི་ཟླ་ཚེས་བཟང་བོ་ལ།


སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། སློབ་གྲྭའི་དབུ་བཞུགས་ལྷན་ཚོགས།
གཙོ་སྐྱོང་བ་དང་དོ་དམ་པ། ཁཱ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།
ཞིབ་དཔྱད་པ། འོད་ཟེར་བཟང་བོ། སྦྲ་ནག་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། འབའ་སྣང་གྲོལ། བསོད་ནམས་རབ་སྣང་། འཕྲིན་ལས་ཉི་མ། བན་ཤུལ་འཇམ་དབྱངས་ཡེ་ཤེས། དམ་ཆོས་ཕུན་ཚོགས།

འདྲེན་བཀོལ:
61.4K

  དཔྱད་གཏམ ( 0 )ཡོད།
དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་ས།
སྤེལ་མཁན། བཤེར་གྲངས། vsky བཤེར་གྲངས་ཁ་སྐོང་བྱོས།ཡིག་འབྲི་བཞི་ལས་མང་མི་རུང་།ཡིག་འབྲི་བཞི་ལས་ཉུང་མི་རུང་།
ནང་དོན་བྲི་རོགས། ཡིག་འབྲི་གསུམ་ལས་ཉུང་བ་སྤེལ་མི་རུང་།ཡིག་འབྲི་སུམ་སྟོང་ལས་མང་བ་སྤེལ་མི་རུང་།
ནང་དོན་ཡིག་འབྲི་སུམ་སྟོང་ལས་བརྒལ་མི་རུང་། བྲིས་ཟིན་ཡིག་འབྲི།      
 
མིག་སྔར་འདི་རུ་དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་མཁན་མ་བྱུང་།
ལྟ་ཀློག་གྲངས་ཀ
11317477
 
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།    ཁ་པར།  15283703999    E-mail:www.jmjzjy@126.com
པར་དབང་རྭ་རྒྱ་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་ལ་དབང་།