ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གིས་ཁྱེད་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ། དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ 2022 ལོའི་ཟླ 9 ཚེས 25 རེས་གཟའ་ཉི་མ་ཡིན། དྲ་གནས་ཉར་ཚགས།  གཙོ་ངོས་སུ་འགོད་པ། འདི་ནས་ང་དང་གླེང་མོལ་བྱ།
གཙོ་ངོས།
སློབ་གསོ།
ཆོས་ལུགས།
ཀུན་འདུས།
རྩོམ་རིག
དམངས་སྲོལ།
རྒྱུན་ཤེས།
ལོ་རྒྱུས།
མི་སྣ།
ཐོན་མི།
སྐད་འཇོག་ས།
ཕྱོགས་སྟོན། གཙོ་ངོས།»གཙོ་ངོས།»སྙན་རྩོམ།
འདིར་ཟུར་བྱང་མེད།

སྙན་རྩོམ།


དབྱངས་ཀྱི་ལང་ཚོ་རྩོམ་ཡིག་ཆེད་བཀོད་སྐབས་ལྔ་བ།
སྤེལ་དུས: 2022-06-1
དབྱངས་ཀྱི་ལང་ཚོ་རྩོམ་ཡིག་ཆེད་བཀོད་སྐབས་ལྔ་བ།
དབྱངས་ཀྱི་ལང་ཚོ་རྩོམ་ཡིག་ཆེད་བཀོད་སྐབས་གསུམ་པ།
སྤེལ་དུས: 2022-05-2
དབྱངས་ཀྱི་ལང་ཚོ་རྩོམ་ཡིག་ཆེད་བཀོད་སྐབས་གསུམ་པ།
​དབྱངས་ཀྱི་ལང་ཚོ་རྩོམ་ཡིག་ཆེད་བཀོད་སྐབས་དང་བོ།
སྤེལ་དུས: 2022-05-1
​དབྱངས་ཀྱི་ལང་ཚོ་རྩོམ་ཡིག་ཆེད་བཀོད་སྐབས་དང་བོ།
༧བླ་མ་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་དྲན་པའི་གདུང་བ་ཀ་ལ་པངྐའི་མགྲིན་དབྱངས།
སྤེལ་དུས: 2022-04-2
༧བླ་མ་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་དྲན་པའི་གདུང་བ་ཀ་ལ་པངྐའི་མགྲིན་དབྱངས།
དྲན་འོས་པའི་མི།
སྤེལ་དུས: 2018-06-0
དྲན་འོས་པའི་མི།
སྤེལ་དུས: 2018-05-1
དགེ་རྒན་དུས་ཆེན་ལ་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ།
སྤེལ་དུས: 2017-09-0
དགེ་རྒན་དུས་ཆེན་ལ་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ།
ཤེས་རིག་སློབ་གླིང་གི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་ཕུལ་བའི་ཤིས་ཚིག་བདམས་བཀོད།
སྤེལ་དུས: 2016-11-1
མ་ཡུམ་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་ཕུལ་བའི་ཤིས་ཚིག་བདམས་བཀོད།
དགེ་རྒན་དུས་ཆེན་ལ་ཕུལ་བའི་སྙན་རྩོམ། ཁག་གསུམ་པ།
སྤེལ་དུས: 2016-09-1
དགེ་རྒན་དུས་ཆེན་ལ་ཕུལ་བའི་སྙན་རྩོམ། ཁག་གསུམ་པ།
དགེ་རྒན་དུས་ཆེན་ལ་ཕུལ་བའི་སློབ་མའི་རྩོམ་ཡིག་བདམས་བཀོད། ཁག་གཉིས་པ།
སྤེལ་དུས: 2016-09-1
དགེ་རྒན་དུས་ཆེན་ལ་ཕུལ་བའི་སློབ་མའི་རྩོམ་ཡིག་བདམས་བཀོད། གཉིས་པ།

            འདིར་བརྩམས་ཆོས ( 36 )ཡོད།                པར་ངོས 1/4 པར་ཡོད།  འོག་མ།  པར་ངོས་ཐ་མ།
ལྟ་ཀློག་གྲངས་ཀ
13459708
 
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།    ཁ་པར།  15283703999    E-mail:QQ:516617821
པར་དབང་རྭ་རྒྱ་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་ལ་དབང་།